Kontooversikt alminnelig næring

Kort oversikt over utvalg av Norsk standard kontoplan

NS 4102

Benyttes av Agro Økonomi

Motkontoplan kan skrives ut under :
Rapporter velg profil ”Dokumentasjon” og velg kontoplan for ønsket avdeling.

Last ned pdf

Kontoplanen er inndelt slik på balanse og resultat:

1000 Eiendeler
2000 Gjeld og Egenkapital
3000 Inntekter
4000 Varekjøp
5000 Lønnsutgifter
6000 Annen driftskostnad
7000 Annen driftskostnad
8000 Finansinntekter og -kostnader

I tillegg til konto kan en benytte 2 sifret avd. ( vanligvis 70 ) og en kan benytte tre sifret prosjekt for å splitte kostnader og inntekter.

For mer informasjon se www.agro.no eller kontakt Agrodata Øst tlf. 33 07 19 80

1 Eiendeler

10 Immatrielle eiendeler
1000 Forskning og utvikling
11 Tomter, Bygninger og annen fast eiendom
1100 Bygninger , saldogruppe G
1151 Tomter
12 Transportmidler, inventar og maskiner
1200 Maskiner og anlegg
1233 Varebiler
1236 Lastebiler
1250 Inventar
13 Finansielle anleggsmidler
1397 Forskuddleasing
14 Varelager og forskudd til leverandører
1400 Råvarer
1420 Varer under tilvirkning
1440 Ferdig egentilvirkede varer
1460 Innkjøpte varer for videresalg
15 Kortsiktige fordringer
1500 Kundefordringer ( samlekonto reskontro)
1580 Avsetning tap på kundefordringer
17 Forskuddsbetalt kostnad, påløpt inntekt og lignende
1700 Forskuddsbetalt leie
18 Kortsiktige finansinvesteringer
1810 Aksjer, børsnoterte aksjer
19 Bankinnskudd, kontanter og lignende
1900 Kontanter
1920 Bankinnskudd
1950 Bankinnskudd for skattetrekk

2 Egenkapital og Gjeld

20 Egenkapital
2000 Aksjekapital
2050 Egenkapital
2060 Privatkonto
2070 Skatter
2080 Udekket tap
22 Langsiktig gjeld
2240 Pantelån
23 Kortsiktig gjeld, Driftskreditt, Kassakreditt, annen korts.gjeld
2380 Kassakreditt
24 Leverandørgjeld
2400 Leverandørgjeld ( samlekonto reskontro)
26 Skattetrekk og andre trekk
2600 Forskuddstrekk
27 Skyldige offentlige avgifter
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift
2770 Arbeidsgiveravgift skyldig
28 Annen kortsiktig gjeld
2930 Skyldig lønn
2940 Skyldige feriepenger
2950 Påløpt renter

3 Inntekter

30 Salgsinntekt, avgiftspliktig
3000 Salgsinntekter avgiftspliktig
3060 Uttak av varer (avg.pl.)
3080 Rabatt og annen salgsinntektsreduksjon
31 Salgsinntekter avgiftsfrie
3100 Salgsinntekter, avgiftsfrie
3160 Uttak av varer, avgiftsfri
3180 Rabatt og annen salgsinntektsreduksjon
32 Salgsinntekter utenfor avgiftsområdet
3200 Salgsinntekter utenfor avgiftsområdet
34 Offentlige tilskudd / refusjon
36 Leieinntekter
3600 Leieinntekter fast eiendom
3610 Leieinntekt andre varige driftsmidler

4 Varekjøp m.m

40 Forbruk av råvarer og innkjøpt halvfabrikata
4000 Innkjøp av råvarer og halvfabrikata
4060 Frakt,toll og spedisjon
43 Forbruk av innkjøpte varer for videresalg
4300 Innkjøp av varer for videresalg
4360 Frakt, toll og spedisjon
45 Fremmedytelser og underentreprise
4500 Fremedytelser og underentreprise

5 Lønninger m.m.

50 Lønn til ansatte
5000 Lønn
5010 Feriepenger
52 Fordel i arbeidsforhold
5200 Fri bil
5210 Fri telefon
54 Arbeidsgiveravgift
5400 Arbeidsgiveravgift
58 Offentlig refusjon vedrørende arbeiskraft
5800 Refusjon av sykepenger

6 Avskrivning, annen driftskostnad

60 Avskrivninger ( føres via avslutning / årsavslutning)
61 Frakt , transport vedrørende salg
62 Energi, brensel og vann vedr. produksjon
6200 Elektrisitet
6220 Fyringsolje
6250 Bensin, diesel
63 Kostnad lokaler
6300 Leie lokaler/bygninger
6320 Kommunale avgifter
64 Leie/Leasing av maskiner, m.m.
6400 Leie maskiner
65 Verktøy og utstyr
6500 Motordrevet verktøy
6510 Håndverktøy
6540 Inventar
66 Vedlikehold og reparasjoner
6600 Rep og vedlikehold bygning
6620 Rep og vedlikehold utstyr
67 Diverse fremmede tjenester
6705 Regnskapshonorar
68 Kontorkostnad, trykksaker m.m.
6800 Kontorrekvisita
6810 Edb kostnad
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker og lignende
69 Telefon og porto
6900 Telefon
6940 Porto

7 Andre driftskostnader

70 Transportmidler
7001 Diesel, olje
7011 Bensin
7021 Vedlikehold
7040 Forsikring
7050 Årsavgift
7080 Bruk av privat bil i næring
7099 Privat bruk av næringsbil ( inntektsføres )
71 Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil og lignende
7100 Bilgodtgjørelse oppgavepliktig
72 Provisjonskostnad
73 Salgs-, reklame- og representasjonskostnad
7300 Salgskostnad
74 Kontingent og gave
7400 Kontingenter fradragsberettiget
75 Forsikringspremie
7500 Forsikringspremie drifta
77 Kostnad, annen
7770 Bank og kontogebyrer

8 Finansinntekt og kostnad

80 Finansinntekt
8050 Annen renteinntekt
8079 Annen finansinntekt
81 Finanskostnad
8150 Annen rentekostnad
8179 Annen finanskostnad