Gårdsregnskapet ble enklere og billigere med skyløsning

Gårdbruker Ole Kristian Sylling og regnskapsfører Erling Marthinsen ser på alle mulighetene som ligger i regnskapssystemet til Ago Økonomi. (Foto: Magnus Knutsen Bjørke)

Gårdbruker Ole Kristian Sylling gikk over til Agro Økonomi for å kunne gjøre flere regnskapsoppgaver selv og spare penger. Regnskapsføreren hans er ikke lei seg for å ha mistet arbeidsoppgaver. Tvert imot mener Erling Marthinsen i Økonomiservice AS at dette er framtida for både regnskapsfører og bonde.

Les mer

Agro Web

Agro Web

Kom i gang Budsjett

Last ned pdf

Budsjettering

Dette bildet henter du ved å velge RegnskapBudsjett fra funksjonslisten.

Her registrerer du budsjettall for valgt regnskapsår. Du kan registrere budsjettall manuelt på fritt grunnlag, eller du kan kopiere tall fra årets- eller fjorårets regnskap, og bruke disse som utgangspunkt. Ved kopiering fra regnskap kan du angi et %-påslag eller -fradrag.
Tast ‘CTRL + F9’  for å kopiere budsjettall fra referansekolonnen for alle konti.
Tast ‘F9’ for å kopiere èn konto.

Budsjettallene bør fordeles periodevis (månedsvis), slik at du gjennom året kan følge med på hvordan regnskapet utvikler seg i forhold til budsjettet fra måned til måned. Det gjøres i kolonnen ‘Detaljer’.

Forklaring til de enkelte elementene i Budsjett-bildet:

 

Prosjekt

All budsjettering skjer prosjektvis. Velg det prosjektet du ønsker å budsjettere på fra rullegardinmenyen. Vedlikehold av prosjektregisteret skjer fra bildet Vedlikehold Prosjekt.

 

Referanse

Her velger du om budsjetteringen skal basere seg på årets eller fjorårets regnskap. Referansetallene kommer frem i kolonne 3 og 4 i budsjetteringsbildet. Du kan når som helst endre referansetall, uten at dette påvirker registrerte budsjettall. NB: Endring av referanseår kan ta noe tid, særlig på eldre datamaskiner.

 

% påslag

Dersom du ønsker det, kan du ved kopiering av referansetall fra regnskap til budsjett, angi et %-påslag eller -fradrag. Endring av %-sats vil kun påvirke tall som blir kopiert etter endringen.

 

Konto/Kontonavn

Budsjettbildet vil vise alle konti som har budsjettall, samt alle konti som har posteringer på valgt prosjekt innenfor valgt referanseår (se over). Dersom du ønsker å sette inn en ny konto, taster du INS . Du får da oppslag i kontoplanen, og kan velge konto ved hjelp av pil ↑ og pil og ENTER.

 

Mengde (år) / Beløp (år)

Disse 2 kolonnene viser referansetall (årets eller fjorårets regnskap), og er danner grunnlaget for evt. kopiering. Innholdet i kolonnene vil endre seg dersom du endrer referanse (se over).

 

Busjett mengde

Kan tastes inn manuelt.

 

Budsjett beløp

Her registrerer du budsjettert beløp for hver enkelt konto. Beløpene kan tastes inn manuelt, eller du kan kopiere fra referansekolonnen ved å taste F9 . Ved kopiering fra referanse til budsjett, vil beløpet bli omregnet i.h.t. valgt %-påslag.
Du kan også velge å kopiere alle beløp i en operasjon, ved å taste CTRL F9.
Flytt markøren opp eller ned i listen med pil ↑ og pil ↓ .

Ved å taste F5 , eller klikke på ‘>>’ i kolonnen ‘Detaljer’, får du frem bildet for fordeling av budsjettall på perioder.

Fordeling på perioder

For å få fullt utbytte av budsjetteringen, bør budsjettallene fordeles på årets 12 måneder. Dette gjøres i et eget bilde som du kan henter fram på flere ulike måter:

–       ved å klikke på ‘>>’ i kolonnen ‘Detaljer’.

–       ved å taste F5 fra hovedbildet, evt. ENTER   eller dobbeltklikk.

Øverst i fordelingsbildet vises valgt konto. Du kan bla frem og tilbake i kontoene uten å forlate fordelingsbildet, ved å bruke PGUP og PGDN .  Til høyre i bildet har du 2 kolonner. Den ene kolonnen viser fordeling av årets budsjettall. Dersom automatisk fordeling er valgt, vil bakgrunnsfargen være grå (ingen redigering). Ved manuell korrigering vil bakgrunnsfargen være hvit, som tegn på at du selv kan skrive i feltene.
Den andre kolonnen viser hvordan fordelingen var i fjorårets regnskap, og er kun til informasjon.

 

Automatisk fordeling

Du kan velge mellom fordeling på 2, 4, 6 eller 12 perioder. Programmet fordeler da budsjettert beløp på det antall perioder du har valgt. Du kan angi hvilken periode som skal være første måned. Eks: Dersom du velger 4 perioder, og første måned = 3, vil du få fordelt budsjettert beløp i 4 like store deler på mars, juni, september og desember. Beløp pr. periode vil komme frem i feltet ‘Fast beløp’.

Ved å fjerne avkryssingen for ‘Beløp må være 0’, får du tilgang til selv å angi beløp pr. periode. Programmet vil da plassere angitt beløp i det antall perioder du har angitt at det skal fordeles til.

 

Manuell fordeling

Velg ‘Manuell’ for å foreta manuell fordeling. Du kan da skrive inn budsjettall på hver enkelt måned. Restbeløp (differanse mellom budsjettert beløp og fordelt beløp) vil hele tiden bli vist nederst i bildet.

Dersom ‘Rest må være 0’ er avkrysset, må sum av fordelte beløp være lik budsjettbeløp, og du vil ikke klare å lagre opplysningene før dette er oppfylt. Dersom ‘Rest må være 0’ ikke er avkrysset, vil budsjettert beløp ved lagring bli korrigert automatisk, slik at dette blir identisk med fordelt beløp.

 

Lagring av fordeling

Lagring av fordelingen kan skje på følgende alternative måter:

– klikk på ‘OK’
– tast ‘lagretasten’ * eller F12
– bla til en annen konto med PGUP eller PGDN

Utskrift av budsjettall

Budsjettlisensen gir tilgang til følgende utskrifter, under Regnskap | Rapport:

Budsjett (hovedrapport)

Denne rapporten viser alle registrerte budsjettall fordelt på enkeltmåneder. Rapporten gir god oversikt over budsjettet, og blir utskrevet avdelingsvis.

Resultatbudsjett (rapportvariant under Budsjett)

Denne rapporten viser budsjetterte tall sammenlignet med regnskap i år og fjor. Avvik mellom regnskap og budsjett blir utregnet i kroner, og som ‘indeks’ (regnskap i % av budsjett).

Rapporten kan kjøres for en eller flere perioder, eller for hele året samlet. Du kan også gjøre utvalg for konti, avdelinger og prosjekt.

Du finner også 3 alternative resultatbudsjett-rapporter, med litt ulike kolonne-valg: Utvidet, Med prosent og Med bruttofortjeneste.

Resultatprognose (rapportvariant under Budsjett)

Viser forventet resultat for aktuelt regnskapsår. Prognosen framkommer ved at regnskap hittil i år    summeres med budsjett for resten av året.

Hurtigtaster

CTRL DEL Sletter en budsjettlinje (en konto) fra budsjettet
INS Setter inn ny budsjettlinje (ny konto)
F1 Gir deg hjelp om det vinduet du befinner deg i
F5 Fordeling på måneder
F9 Kopiere budsjettall fra referansekolonnen for en konto
CTRL F9Kopiere budsjettall fra referansekolonnen for alle konti
ENTER Fordeling på måneder
PGDN PGUP Bla i budsjettbildet
PIL ↑ OG PIL ↓ Flytte markøren fra konto til konto i budsjettbildet

 

I tillegg vil du fra Fordelings-bildet (‘Detaljer’) ha tilgang til følgende hurtigtaster:

 

PGDN PGUP Bla fra konto til konto
* Lagre fordelingen og gå tilbake til budsjettbildet.


Agro Regnskap Funksjoner

 • Bokføring med automatisk merverdiavgiftsbehandling
  • Bilag kan bokføres manuelt, eller ved import fra andre program-moduler (Faktura, Lønn)
  • Bilag kan også importeres fra bank (ocr/kid og remittering)
  • Du kan importere inngående fakturaer i EHF-format, og avregninger i landbruket
  • Du kan velge å lagre bilagene elektronisk (skannede bilag)

 

 • Rutiner for hurtig bokføring
  • Automatisk betalingsbilag ved lagring av fakturabilag
  • Automatisk saldering av bilaget + evt. postering på fast valgt bankkonto
  • Bruk av bilagsmaler (for gjentagende bilag)
  • Enkelt oppslag i kontoplan og kunde/leverandør-register direkte fra bokføringsbildet
  • Visning av saldo for aktiv konto
 • Kunde- og leverandørrestkonto med post-mot-post

  • Opprettelse av kunder og leverandører kan gjøres fortløpende mens du bokfører. Det er direkte tilgang til Brønnøysundregisteret. Det sparer deg for unødig tasting og sikrer riktige opplysninger. Post-mot-post-register tilgjengelig. Det hjelper deg å holde styr på ubetalte/betalte fakturaer.

 

 • Avdeling- og prosjektregnskap
  • Forslag til standard-avdelinger for primærnæringer og anledning til flere avdelinger for alminnelig næring. Prosjektkoder kan fritt opprettes og benyttes ved bokføring. Alle rapporter kan kjøres splittet på avdeling og/eller prosjekt.

 

 • Remittering og KID
  • Etter bokføring av inngående fakturaer, kan du sende en fil til nettbanken for betaling. Du får anledning til å taste inn kid eller melding + leverandørens bankkontonr. under bokføringen. Du henter returfil fra banken for automatisk bokføring av betalingsbilagene.

 

 • Innsending av MVA oppgave via Altinn
  • MVA oppgave for alminnelig næring og primærnæring, årsoppgave og/eller terminoppgave. Når bilagene er bokført, er mva.oppgaven klar for innsending.

 

 • Utfylt næringsoppgave 1 eller 2
  • Når bilagene er bokført er også næringsoppgaven ferdig utfylt. Innsending til Altinn må skje sammen med selvangivelsen.

 

 • Mange rapporter
  • Stort utvalg av standardrapporter som er enkle og raske å bruke. Interaktive rapporter. Du kan klikke på enkeltposter og se hvor tallene kommer fra.

 

 • Import av skannede bilag
  • Bilag kan skannes til pdf og importeres til bokføringen.

Agro Regnskap Integrasjon

Slik er Agro Regnskap integrert:

• Agro Økonomi:
– Felles kunde- og leverandørregister for alle moduler i Agro Økonomi.
– Utgående fakturaer bokføres automatisk og fortløpende ved fakturering.
– Lønninger kan bokføres ved månedlig import.
– Regnskapstall overføres til selvangivelse og personinntektskjema
– Skatteregnskap for AS bygger på regnskapstall og overføres til selvangivelse
– Kontosaldoer fra regnskapet overføres fortløpende til avstemming
– Budsjett kan settes opp med regnskapstall som referanse

• Altinn:
Innsending av merverdiavgiftsoppgave.
– Fra Agro Skatt og Agro Årsoppgjør sendes selvangivelse med vedlegg som næringsoppgave, avskrivningsskjema, personinntektskjema etc.
– Fra Agro Lønn sendes terminoppgaver for lønn og lønns-og trekkoppgaver.

• Brønnøysundregisteret:
Integrert med Enhetsregisteret i Brønnøysund. Søk og automatisk overføring av data til reskontro og klient.
– EHF faktura:
Konto for mottak av EHF-fakturaer oppretter du vederlagsfritt hos oss. Vi registrerer din bedrift i Elma-registeret. Når kontoen er opprettet, får du dine fakturaer direkte inn i regnskapet og slipper å behandle papirfakturaer eller faktura på epost.

Mottak av faktura koster kr 3,- pr. stk. En del større firma (inkl. stat og kommuner) kan levere slike fakturaer.

Bokføring av EHF-fakturaer skjer tilnærmet automatisk, programmet finner beløp, fakturanummer, dato, forfall, kid, leverandørkonto etc. selv.

Agro Faktura Funksjoner

 • Kunderegister
  • Kunder kan legges inn fortløpende mens du fakturerer. Kunder som er næringsdrivende kan hentes fra Brønnøysundregisteret. Kunderegister kan også importeres fra annet system, v.h.a. excel-fil.
 • Vareregister
  • Et varenummer er grunnlaget for all fakturering. Vareregisteret kan være så enkelt eller innholdsrikt som du selv ønsker. Har du mange varer registrert i et tidligere system, kan det være lønnsomt å kontakte oss for hjelp til å importere registeret via Excel format.
 • Utskrift/sending av ordre, tilbud, pakkseddel og faktura

  • En registrert ordre er 1. steg på vei mot faktura. Den kan evt. sendes kunden i ulike formater: Ordre, pakkseddel eller tilbud. Når salget/oppdraget er utført faktureres ordren med et enkelt tastetrykk.
 • Kid på faktura

  • Bruk av kid er inkludert. Dette automatiserer bokføring av innbetalinger og sikrer kobling mot rett kunde. Krever avtale med banken.
 • Purrerutine
  • Du kan sende purring direkte fra det samme bildet som du registrerer ordrer og fakturaer. Velg sms, epost eller papirutskrift. Hvis du fører regnskap, kan du foreta massepurring. Da brukes post-mot-post-registeret for å hente fram ubetalte fakturaer.
 • Sending av EHF-faktura

  • Staten og mange kommuner krever nå faktura tilsendt i såkalt EHF-format. EHF faktura er tilgjengelig.

 

 • Faktura direkte til epost
  • Rutine for epost-sending direkte fra bildet der du registrerer fakturaen

 

 • Egen logo
  • Egen logo (bmp-format) kan hentes for å gi fakturaen ditt eget preg. Det styrker varemerket ditt.

 

 • Egentilpasset fakturautseende

  • Enkel rutine for å fjerne eller hente ulike data til fakturaen. Et kraftig rapportdesign-verktøy er også tilgjengelig

 

 • Fullt integrert med regnskap
  • Fakturaene bokføres automatisk i regnskapsmodulen, etter hvert som du fakturerer. Kunderegisteret er felles for begge moduler. Massepurring-rutinen bygger på bokførte innbetalinger og post-mot-post-registeret. Hvis du ikke fører regnskap selv, men har en regnskapsfører som bruker Agro Økonomi, kan du sende fil med bokføringsdata på epost.

 

 • Masseutsendelse av faktura
  • Hvis du fakturerer mye av gangen, er masseutsending et godt alternativ. Rutinen sorterer selv på hvem som skal ha epost, papirutskrift og EHF.

 

 • Lage mange ordrer på en gang

  • Du kan massefakturere på grunnlag av ulike kundekategorier eller utvalg.

 

 • Varemaler
  • Kombinasjon av ulike varenummer og evt. tekstlinjer kan settes sammen og lagres som maler.

 

 • Rapporter for salgsstatistikk
  • Mange ulike rapporter er tilgjengelig. Statistikker kan kjøres på grunnlag av varer, kunder, og evt. varegrupper og varekoder, hvis du velger å registrere det.

 

 • Kontantfaktura
  • Vanlige fakturaer er såkalte kreditt-fakturaer, som betales på etterskudd via bank. Hvis kunden betaler kontant eller på bankterminal, kan du velge å lagre fakturaen som kontantfaktura.

 

 • Varelager
  • Varelager-rutine er inkludert i ordinær lisens. Du kan registrere innkjøp og plukke varer (automatisk eller manuelt) ved fakturering.

 

 • Avregning
  • Avregning («snudd» faktura) er tilgjengelig. Svært nyttig for samvirke-bedrifter.

Agro Lønn Funksjoner

 • Lønnsartregister
  • Skatteberegning og rapportering til Skatteetaten via a-meldingen
  • Beregner feriepenger og arbeidsgiveravgift automatisk på bakgrunn av definerte regler
 • Henting av elektroniske skattekort
  • Bestilling av oppdaterte skattekort for alle ansatte
  • Henter skattekort for alle ansatte ved et tastetrykk
 • Gode lønnsslipper
  • -Lønnsslipp på blankt ark
  • Lønnsslipp på A4 pressfals
 • Rapporter
  • Terminoppgave for skatt og arbeidsgiveravgift
  • Lønns- og trekkoppgaver
  • Innsending av oppgaver til Altinn
  • Rapporter for statistikk og oversikt
 • Beregning og utlønning av feriepenger
  • Tar vare på feriepengegrunnlaget
  • Lager feriepenger på en ryddig måte
 • Automatisk overføring til regnskap
  • Summerer opp alle lønninger for en måned
  • Overfører disse til regnskapet med et tastetrykk

Agro Time Funksjoner

 • Registrere tidsbruk
  • Enkel kontroll over timeregistrering i en travel hverdag.
 • Lage grunnlag for avlønning
 • Enkel timeføring på separate prosjekter
 • Overføre timer til fakturering
  • Dersom man bruker Agro Økonomi får man et anker for timeregistreringen, og kundereskontroen vil bli tilgjengelig i Agro Time. Da vil man enkelt kunne eksportere timene til Agro Faktura, hvor de mottas som ordre som kan redigeres før de faktureres

Agro Avstemming Funksjoner

 • Avstemming
  • Kontroll av saldoer og oversikt over utført avstemming.
 • dokumentasjon
  • Du kan lagre kopi av bilag, årsoppgaver, kontoutskrifter m.m.
 • Lagring av årsoppgaver, kontoutskrifter, m.m
  • Ved å arkivere all dokumentasjon i Agro Avstemming. Kan du droppe den fysiske avstemmingspermen.
 • Rapport til revisor/regnskapsfører
  • Du kan ta ut en rapport over alle konti som er avstemt. Rapporten inneholder alle saldoer og evt. avvik og kommentarer. Rapporten kan sendes til revisor/regnskapsfører som dokumentasjon av din avstemming.

Agro Skatt Funksjoner

 • Selvangivelse for enkeltpersonsforetak
  • Du kan fylle ut skjemaet med alle poster for hovedutøver og ektefelle
  • Du får hjelp til utfyllingen
 • Selskaps- og deltakeroppgave for AS
  • Alle ligningsskjema med hjelp til korrekt utfylling
  • Import av regnskapstall til aktuelle poster med et tastetrykk
  • Automatisk overføring av tall til deltakeroppgaver
 • Skjema for personinntekt
  • Automatisk innhenting av regnskapstall
  • Beregning av skjermingsgrunnlag og skjermingsfradrag
  • Automatisk deling med ektefelle i felles bedrift
 • Innhenting av selvangivelse fra Altinn
  • Henter tall fra Altinn både for hovedutøver og ektefelle
  • Gir forslag fra Altinn sammenstilt med forslag fra regnskap for enkel kontroll av korrekte data
 • Automatisk overføring av tall fra regnskap
  • Enkel oppdatering ved endring i regnskapstall
  • Du får tydelig varsel dersom datagrunnlaget er endret
 • Skatteberegning
  • Nødvendig funksjon for korrekt skatteplanlegging
  • Se resultatet av endringer du gjør umiddelbart
 • Utskrift av alle ligningsskjema
  • Kan skrives ut på papir eller lagres elektronisk som en PDF
  • Alle utskrifter er i korrekt skjemaformat
 • Innsending av ligningsskjema via Altinn
  • All innsending blir kontrollert slik at du får en garanti for korrekt utfylling
  • Du får varsel dersom skjemasettet ditt inneholder ulogiske kombinasjoner eller feil